اخبار 07 تیر 1400

آغاز عملیات طراحی و ساخت سازه

عملیات بتن ریزی و زیر ساخت سردخانه در حال حاضر در حال انجام می باشد.